> Начало > Обяви и съобщения > Открита процедура за издаване на разрешително

Открита процедура за издаване на разрешително

01.12.2023

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,
На основаниe чл. 62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите и съгласно чл.78, ал.1 от Закона за водите е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез изградени съоръжения – каптиран естествен извор (КЕИ) намиращ се в УПИ№40748.11.532, землището на с.Кутела, местност „Хайдушки поляни“, община Смолян, с цел на водовземането – „Водоснабдяване за други цели“.

 Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

 Гр.Пловдив
 Ул.“Янко Сакъзов“ №35
 Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

Приложение от Басейнова дирекция "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" - Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)