> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

01.12.2023

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ-1574/29.11.2023г. за „Рибарник за отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ с идентификатори: 67547.501.472, в землището на с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян.


Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46098 .

 


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян