> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.11.2023

УТ 00 2503
29.11.2023 год.

ДО
ВЛАДИМИР А. КЕЧЕВ
ПЛАМЕН А. КЕЧЕВ
РАДКА П. ВЪРБАНОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект – ПУП- План за регулация и план за застрояване на УПИ IХ и УПИ Х с преотреждане на същите в УПИ IХ -101.437 жилищно застрояване и УПИ Х – 101.389 жилищно застрояване /за поземлени имоти с идентификатори 69345.101.437 и 69345.101.389/ в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2. в кв.55, по плана на с.Стойките, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх. Б. Димитров