> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.11.2023

На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ и съгласно чл. 69 ал.2 от АПК на заинтересованите лица се предоставя в едномесечен срок, считано от датата на публикуване, възможност за отправяне на предложения и становища по проекта на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2024 г.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Община Смолян, бул. "България" № 12 или на следния e-mail адрес: [email protected].

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ

PDF Файл - ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2024 г.

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 План-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ

PDF ФайлДОКЛАД за План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2024 г.СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА

 

Дата на публикуване: 19.12.2023 г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществено обсъждане на проекта на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2024 г., можете да се запознаете в прикачения PDF файл.С уважение,

Николай Тодоров Мелемов
Кмет на община Смолян