> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ № 94 М 355-1

СЪОБЩЕНИЕ № 94 М 355-1

14.05.2013

До
Васил Георгиев Бялков


СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 26/27.03.2013 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена промяна на подробен усгройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-158 и улична рагулация от о.г. 947 до о.т.944 кв.98 по плана на гр. Смолян кв.Райково.

Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ’’Устройство на територията” при Община Смолян.

На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяване с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.


Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

При явяването си носете съответните документи за собственост.

Телефон за справка: 0З01 67 616
 

СЪОБЩЕНИЕ № 94 М 353-1