> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

15.11.2023

УТ 00 1606
15.11.2023 год.

ДО
КОСТАДИН Т. ЗГУРОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-148/05.10.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване в кв.30 по плана на с.Полковник Серафимово, общ. Смолян. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 191 с преотреждане на същият в УПИ III – 191 за жилищно строителство с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Промяната обхваща УПИ IV-192 и УПИ VIII – 327 в кв.30 по плана на с.Полковник Серафимово, по червено, зелено и кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица и план за застрояване.

Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект

арх. Б. Димитров