> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

15.11.2023

УТ 00 0273
15.11.2023 год.


ДО
КИРИЛ Н. КИРЯКОВ
ДИМИТЪР Н. КИРЯКОВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-152/06.10.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план- Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Вадата“, землище на с. Левочево. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1073 в местност „Вадата“, землище на с.Левочево с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 1073 – за жилищно строителство, къща за гости с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразуваният УПИ в кв.56 /нов/ в местност „Вадата“, землище на с. Левочево, по червено и синьо нанесеното на приложената към заповедта скица и план за застрояване.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх. Б. Димитров