> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

15.11.2023

УТ 00 3147
15.11.2023 год.


ДО
ЕЛЕНА В. БАКЪРДЖИЕВА
НЕДЯЛКО М. КАБАСАНОВ
ИВАН К. КАБАСАНОВ
ЕЛЕНА К. КАБАСАНОВА
МИЛКА И. КАБАСАНОВА
НИКОЛАЙ Ю. КАРАДЖОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-151/06.10.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване в местност „Попово“, землище на с. Левочево. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1157 в местност „Попово“, землище на с.Левочево с образуване на нови урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : II – 1157 – за жилищно строителство, III - 1157 – за жилищно строителство IV - 1157 – за жилищно строителство и V - 1157 – за жилищно строителство с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразуваните УПИ в кв.54 в местност „Попово“, землище на с. Левочево, по червено, синьо, зелено и кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица и план за застрояване.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх. Б. Димитров