> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.11.2023

УТ 001842
15.11.2023 год.

ДО
ЛЮБКА Т. БЕЧЕВА
СНЕЖАНА З. ЧОЛАКОВА
ГЕОРГИ З. ПАПАЗОВ
ЛИЛИЯ В. МИШЕВА
ТОДОРКА А. ТОДОРОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 57282.5.149 и 57282.5.147, с образуване на УПИ за жилищно застрояване в м.“Косиново“, землище на с.Полк.Серафимово, общ. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект

арх.Б.Димитров