> Начало > Конкурси и обяви за работа > КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ИНТЕРВЮ

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ИНТЕРВЮ

08.11.2023

КЛАСИРАНЕ

НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ИНТЕРВЮ ПО ОБЯВЕНИЯ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“


В съответствие с Процедурата за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01, „Укрепване капацитета на Община Смолян“, Комисия, назначена със Заповед № ПП-15-18/30.10.2023г. на Кмета на Община Смолян, на база проведената документална проверка и интервю с допуснатите кандидати за горе посочената длъжност и въз основа на получената крайна оценка, класира в следния ред кандидатите:

 1. Олга В. Чумакова – 74,0
 2. Саниха Ф. Сиракова – 63,0
 3. Василка С. Братанова – 45,0


Класирането да се публикува на електронната страница на Община Смолян www.smolyan.bg

 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ