ОБЯВЛЕНИЕ

03.11.2023

 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 28 от Закона за обществените библиотеки, чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № РД-1266/01.11.2023 г. на Кмета на Община Смолян

 

ОБЩИНА СМОЛЯН
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ" –
УЛ.“ДИЧО ПЕТРОВ“ №7, П.К.4700, ГР. СМОЛЯН

I. Изисквания за длъжността:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, нормативно определени в чл. 28, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки:
- Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър”;
- Професионално направление – "Обществени комуникации и информационни науки"
- Професионален опит – 5 години професионален опит в библиотека;

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Допълнителна квалификация и/или специализация в областта на библиотечното дело;
- Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
- Чуждоезикова подготовка;
- Компютърна грамотност.

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:
- Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;
- Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на РБ „Николай Вранчев“ – Смолян;
- Познаване и прилагане на нормативната уредба в областта на културата, библиотечното дело, културното наследство, както и други нормативни актове, свързани с организацията на дейността и управлението на библиотеката;
- Способност за прилагане на иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

II. Характер на работата:
1. Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в РБ „Николай Вранчев“ – Смолян;
2. Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в библиотеката, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на библиотечното имущество, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина.
3. Отговаря за координирането и изграждането на регионалната автоматизирана библиотечна мрежа.
4. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета.
5. Участие в проекти.

III. Начин на провеждане на конкурса:
1. Защита на концепция за дейността и развитието на РБ „Николай Вранчев“ – Смолян за период от четири години, подробно разработена за първата от тях.
3. Събеседване.

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса.
2. Документи, удостоверяващи трудовия стаж – трудова книжка, служебна, осигурителна книжка /копие/.
3. Професионална автобиография.
4. Документ за завършено висше образование /копие заверено от кандидата /;
5.Копие от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации, при наличие на такива.
6. Свидетелство за съдимост.
7. Медицинско свидетелство /документът се прилага в случай на преустановяване на трудовата дейност за срок от над 3 месеца/.
8. Концепция за дейността и развитието на РБ „Николай Вранчев“ – Смолян за период от четири години, подробно разработена за първата година, в 9 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.


Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на РБ „Николай Вранчев“ – Смолян; основни проблеми на функционирането й;
- тенденции и възможности за развитието на библиотеката като културен институт;
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, пътищата за постигането им;
- планиране и развитие на основните показатели; възможности за усъвършенстване и осъвременяване на обслужването; популяризиране на библиотечните колекции и културното наследство на града и региона;
- етапи на реализация на концепцията.

V. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. „България” №12, Деловодство, ет. 1, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.

VI. Други условия:
1. Конкурсната длъжност се заема за срок от четири години.
2. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в деловодството на Община Смолян, за запознаване.

За справки тел.0301/6-76-54 – Елка Дърмонева – гл. експерт.

Списъците на допуснатите до следващ етап от конкурса и всички съобщения в тази връзка ще бъдат публикувани на информационното табло в административната сграда на община Смолян и на електронната страница на Община Смолян www.smolyan.bg.

 


ИНЖ. МАРИАНА ЦЕКОВА
ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение №1366/18.09.2023г.
на Общински съвет – Смолян