> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

12.10.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

 

За провеждане на обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.


Във връзка с изпратено писмо с вх. № ЕО-СМ-1330/11.10.2023г. в Община Смолян от Агенция за социално подпомагане за провеждането на обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги, съгласно чл. 48, ал.1, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги, Ви предоставяме в срок от 30 дни да изразите мнения, становища и предложения по тях. Същите могат да бъдат изпратени на следния електронен адрес: [email protected], също така могат да бъдат входирани в писмен вид в деловодството на Община Смолян до изтичане на 30 дневния срок.

 

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - PDF ЧАСТ 1 И ЧАСТ 2

Excel файл - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ


ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН:
ИНЖ. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН
оправомощена със Заповед №РД-1074/26.09.2023г.
на кмета на Община Смолян