> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

13.09.2023

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-090/12.09.2023 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХIV- 287 с преотреждане на същият и образуване на нов УПИ ХIV – 622 жилищно застрояване /за поземлен имот с идентификатор 81520.501.622/ в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2. в кв.23, по плана на с.Чокманово, общ.Смолян.


Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-091/12.09.2023 год. на Кмета на Община Смолян ПУП - План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХХII-662 с преотреждане и обособяване на два нови УПИ ХХХII-662 за жилищно застрояване и ….за жилищно застрояване /за поземлен имот с идентификатор 49014.501.662/ в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 50%, плътност -50%, кинт 1.2. в кв.53, по плана на с.Момчиловци, общ.Смолян.


Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-092/12.09.2023 год. на Кмета на Община Смолян ПУП - План за регулация и план за застрояване на имот с кадастрален № 44 с образуване на УПИ …за ловен дом в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 60%, плътност - 40%, кинт 1.2. по плана на с.Киселчово, общ.Смолян.


Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-093/12.09.2023 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ I - 310,311 за спорт, УПИ III – 310, 311 за обществено обслужване, УПИ I Озеленяване, УПИ II –Озеленяване, частична промяна на улична регулация от о.т. 8271 до о.т.2076, кв.207 и кв.236 по плана на гр. Смолян с образуване на нов УПИ …310 за Детски атракцион /за поземлен имот с идентификатор 67653.934.310 и част от 311 / в кв.236, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян