ОБЯВЛЕНИЕ

12.09.2023

Община Смолян в качеството си на бенефициент по проект „Бъдеще за децата в Община Смолян“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0094-C01, Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР – ГР. СМОЛЯН, КВ. КАПТАЖА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В ДОМАШНА СРЕДА ЗА ДЕЦА ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ДЕЦА ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ.

 

С пълния текст на Обявлението, можете да се запознаете от прикачения PDF Файл

Приложение Заявление за участие в подбор - WORD Файл

Приложение Автобиография - WORD Файл

Приложение Декларация - WORD Файл