> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

01.09.2023

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

ПОКАНА
За публични консултации на проект на Визия за устойчиво развитие на Община Смолян до 2050 година

Във връзка с приемане на Визия за устойчиво развитие на Община Смолян до 2050 година, на заинтересованите лица се предоставя 14 дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, възможност за отправяне на предложения и становища по проект на Визия за устойчиво развитие на Община Смолян до 2050 година.

Визия - Смолян 2050 е създадена като част от изпълнението на проект +CityxChange, финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС и e в съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН и национални краткосрочни и дългосрочни стратегии, местни планове за устойчиво развитие, разработени в съответствие с европейските цели за нулеви въглеродни емисии, заложени в Европейската зелена сделка.

Визията дефинира 5 дългосрочни цели, за по-устойчиво и зелено бъдеще, отразяващи местните нужди и амбиции. Това е документ, който изразява обща воля за посока на развитие, който е с отворен статут, с възможност за периодично допълване, доразвиване и разширяване на обхвата в цялостна стратегия, в съответствие с промени в европейското и национално законодателство, в стратегическото развитие на държавата, засягащо общината, както и при промяна на приоритетите на Община Смолян.

Със съдържанието на документа може да се запознаете в приложения файл.

Мнения, предложения, препоръки и коментари може да изпращате в срок до 15.09.2023 година на следния електронен адрес: [email protected]

Приложение: PDF Файл - Проект на Визия за устойчиво развитие на Община Смолян до 2050 година

С уважение,

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян