> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ И О

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ И ОТЧЕТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2022 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.08.2023

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на три годишна прогноза, за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Смолян, Председателят на Общински съвет – Смолян, кани жителите на община Смолян, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на Годишния отчет по изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 г. на Община Смолян.

Обсъждането ще се проведе на 31.08.2023 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в зала 247 на Община Смолян, бул. „България“ № 12.

Желаещите, предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Община Смолян /бул. „България“ № 12/, ет. 2, стая 213 или да изтеглят от следната връзка: ZIP Архив - Приложения към ГФО.

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected].


АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян