> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.07.2023

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Предстои приемането на бюджета на Община Смолян за 2023 г., като разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината. Проекта на бюджет за 2023г. е публикуван на 12.06.2023г. за обществени консултации на електронната страница на Община Смолян за по-голямо обществено достояние на жителите на Община Смолян.

На основание чл.84, ал.1, ал.6 от Закона за публичните финанси е необходимо и провеждането на публично обсъждане. В тази връзка се предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри. Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате. Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината [email protected], както и в деловодството на Община Смолян.

В тази връзка кметът на Община Смолян Ви кани на основание чл.84, ал.1, ал.6 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29,ал. 1, чл.30, ал.1-5 и чл.31, ал.1-3 от Наредбата №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян, жителите на община Смолян, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта на 11.08.2023 година в 17,30 часа в зала 247 на общинска администрация на Община Смолян за публично обсъждане на проект на бюджет 2023 г.

Материалите са на разположение при гл. експерт Василка Гатешка в стая №431, в сградата на Община Смолян


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

PDF Файл - Приложение №1 - Натурални показатели в делегираните от държавата дейности на община Смолян

PDF Файл - Приложение №2 - План-график за разпл на просроч задълж 2023 г.

PDF Файл - Приложение №3 - Справка за ставки на данъци имоти МПС 2023г.

PDF Файл - Приложение №4 - Информация за план-сметката по чл 66 от ЗМДТ 2023г.

PDF Файл - Приложение №5 - Справка за разпределение на преходния остататък

PDF Файл - Приложение №5А - Преходен остатък ДД от 2022г.

PDF Файл - Приложение №5Б - Преходен остатък МД от 2022г.

PDF Файл - Приложение №6 - Справка читалища за 2023 г.

PDF Файл - Приложение №7А - Проект за приходите - държавна отговорност 2023г.

PDF Файл - Приложение №7Б - Проект за приходите от местни дейности 2023г.

PDF Файл - Приложение №7В - Проект за разходите - държавна отговорност 2023г.

PDF Файл - Приложение №7Г - Проект за разходите - местни дейности 2023г.

PDF Файл - Приложение №8 - Постъпления от продажби на нефинансови активи - сгради

PDF Файл - Приложение №9 - Постъпления от продажби на нефинансови активи - земи

PDF Файл - Приложение №10 - Капиталов списък 2023 г.

PDF Файл - Приложение №10А - Капиталов списък 2023 г.

PDF Файл - Приложение №10Б - Капиталов списък - Второстепенни разпоредители за 2023 г.

PDF Файл - Приложение №10В - Капиталов списък - Преходен остатък ДД от 2022 за 2023 г.

PDF Файл - Приложение №10Г - Капиталов списък - Преходен остатък МД от 2022 за 2023 г.

PDF Файл - Приложение №11 - Транспортни разходи 2023г.

PDF Файл - Приложение №12 - Пътуващи учители 2023г.

PDF Файл - Приложение №13 - Проект на бюджет за Културен календар 2023г.

PDF Файл - Приложение №14 - Проект на бюджет за Спортен календар 2023г.

PDF Файл - Приложение №15 - Списък на второстепенните разпоредители с бюджетен кредит на община Смолян към 01.01.2023г.