> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.07.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV- 157, УПИ XV-Озеленяване и частична промяна на улична регулация от о.т.481, през о.т.482, о.т.483 до о.т 484 и от о.т. 479, през о.т 480 до о.т. 481 ( в рамките на ПИ 67653.927.40 и част от ПИ 67653.927.235 ), кв. 71 по плана на гр.Смолян,кв. Устово, общ.Смолян“.

Общественото обсъждане ще се проведе от 10:00 часа на 28.07.2023 год. в Кафе „МОКА“ с адрес бул.“България“ №86.