> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

12.07.2023

Изготвен е Проект на бюджет на Община Смолян за 2023 година.
На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проекта на нормативните актове се предоставят на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването им могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на е-mail: [email protected] или на адрес гр.Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12 , в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

PDF Файл - Приложение №1 - Натурални показатели в делегираните от държавата дейности на община Смолян

PDF Файл - Приложение №2 - План-график за разпл на просроч задълж 2023 г.

PDF Файл - Приложение №3 - Справка за ставки на данъци имоти МПС 2023г.

PDF Файл - Приложение №4 - Информация за план-сметката по чл 66 от ЗМДТ 2023г.

PDF Файл - Приложение №5 - Справка за разпределение на преходния остататък

PDF Файл - Приложение №5А - Преходен остатък ДД от 2022г.

PDF Файл - Приложение №5Б - Преходен остатък МД от 2022г.

PDF Файл - Приложение №6 - Справка читалища за 2023 г.

PDF Файл - Приложение №7А - Проект за приходите - държавна отговорност 2023г.

PDF Файл - Приложение №7Б - Проект за приходите от местни дейности 2023г.

PDF Файл - Приложение №7В - Проект за разходите - държавна отговорност 2023г.

PDF Файл - Приложение №7Г - Проект за разходите - местни дейности 2023г.

PDF Файл - Приложение №8 - Постъпления от продажби на нефинансови активи - сгради

PDF Файл - Приложение №9 - Постъпления от продажби на нефинансови активи - земи

PDF Файл - Приложение №10 - Капиталов списък 2023 г.

PDF Файл - Приложение №10А - Капиталов списък 2023 г.

PDF Файл - Приложение №10Б - Капиталов списък - Второстепенни разпоредители за 2023 г.

PDF Файл - Приложение №10В - Капиталов списък - Преходен остатък ДД от 2022 за 2023 г.

PDF Файл - Приложение №10Г - Капиталов списък - Преходен остатък МД от 2022 за 2023 г.

PDF Файл - Приложение №11 - Транспортни разходи 2023г.

PDF Файл - Приложение №12 - Пътуващи учители 2023г.

PDF Файл - Приложение №13 - Проект на бюджет за Културен календар 2023г.

PDF Файл - Приложение №14 - Проект на бюджет за Спортен календар 2023г.

PDF Файл - Приложение №15 - Списък на второстепенните разпоредители с бюджетен кредит на община Смолян към 01.01.2023г.