> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

23.05.2023

 УТ 00 2710
23.05.2023 год.

ДО
РАЛИЦА В. БЕЛЕВСКА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-053/28.03.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация в кв.33 по плана на с.Хасовица, общ.Смолян. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 211, 212, 213, 273 с образуване на нови УПИ IV и УПИ I – 211, 212, 273 в кв.33 по плана на с.Хасовица, общ.Смолян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх. Б. Димитров