> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

18.05.2023

УТ 00 2809
18.05.2023 год.


ДО
КАМЕН Д. ГЕНАДИЕВ
ЯНКО Д. ЯНЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-066/19.04.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.31 по плана на гр.Смолян, кв. Г. Смолян. Изменение на дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII – Учебен автомото полигон на СБА с образуване на нов УПИ XIII – 519 - за жилищно строителство и предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразуваното УПИ в кв.31 по плана на гр.Смолян, кв. Г. Смолян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх.Б.Димитров