> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

18.05.2023

УТ 00 2718
18.05.2023 год.


ДО
ЛОРА П. НАЧЕВА
ПЕТРА П. НАЧЕВА
МАРИЯ Д. ТОПОВСКА
ВОЛОДЯ С. ХРИСТОВС Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-065/19.04.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.192 по плана на гр.Смолян, кв. Смолян. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII – 1276 с образуване на нови УПИ VII -160 и УПИ IX – 161 за жилищно строителство . УПИ IX – 161 за жилищно строителство в кв.192 по плана на гр.Смолян, кв. Смолян
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

 

Гл.архитект
арх.Б. Димитров