> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

18.05.2023

УТ 000 671
18.05.2023 год.

ДО
МАРИЯ Х. СТАМЕНКОВА
АТАНАС Х. КИРЯКОВ
ЙОРДАНА Г. ЛОЗАНОВА
ГЕОРГИ К. КИРЯКОВ
ЕЛЕНА С. СТАЙКОВА
СТАНИСЛАВ Н. ЧУВИТЕВ
ДИМИТЪР А. КУБАТЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на част от УПИ IV – Училище /за поземлен имот с идентификатор 67653.926.211 / и УПИ XII- 926.210 жилищно застрояване /за поземлен имот с идентификатор 67653.926.565 / с образуване на нов УПИ XII – 565, 211 жилищно в кв.100, по плана на гр.Смолян, кв.Устово.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

 

Гл.архитект
арх.Б.Димитров