> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

18.05.2023

УТ 002825
18.05.2023 год.

ДО
ЕЛКА К. ПАЧАЛИЕВА
РАЙНА Т. ПОПГАВРАИЛОВА
МАРИЯ Н. ДИЧЕВА
ЕФТИМ Е. КИСЬОВ
ВИХРА Г. АНДОНОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на части от урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II – за озеленяване и III - за озеленяване, за реализиране на улична регулация в кв.234 по плана на гр. Смолян, кв.Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

 

Гл.архитект
арх.Б.Димитров