> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

18.05.2023

УТ 000 800
18.05.2023 год.

ДО
ВЕНЦИСЛАВА Ф. СТОЙЧЕВА
МАРИЯ Р. БОЙЧЕВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ IV – 615 /за поземлен имот с идентификатор 67653.914.366 / с образуване на нови УПИ IV – 366 за сграда със смесено предназначение и УПИ …366 за обществено обслужване в кв.26, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

 

Гл.архитект
арх.Б.Димитров