> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

03.04.2023

Допълнителни указания, условия и разпоредби за работа на общините в условия на неприет бюджет на Република България за 2023г. са дадени с ПМС №7/19.01.2023г., ФО – 1 и ФО – 2 от 20.01.2023г.

Съгласно чл.10 от постановление №7/19.01.2023г., общински съвет може да приеме разчети по показатели по единна бюджетна класификация по индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, за тригодишните бюджетни прогнози и да определя лимити по бюджетните приходи, помощи и дарения, разходите, бюджетните взаимоотношения /трансфери/, бюджетно салдо и операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г.

  • Общински съвет може да одобри за 2023г. разпределението на средствата от тази субсидия по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране на заеми за капиталови разходи.
  • До приемането на бюджета на общината общински съвет , по предложение на кмета на общината, може да одобри извършване на капиталови разходи за сметка на преходните остатъци от целева субсидия за капиталови разходи, от общински приходи и заемни средства, както и за сметка на постъпили средства през съответния период на 2023г.
  • До приемане на бюджета на общината общинският съвет, по предложение на кмета на общината, може да утвърждава спортни, културни и други календари за събития, които общината планира да реализира през 2023г.

Предвид гореизложеното и с оглед неяснотата за продължителността на периода, през който община Смолян ще работи без приет бюджет за 2023 г. е разработен настоящият разчет за разходи за 2023 г.

Мнения, препоръки и становища по темата на разчета могат да се изпращат на електронната поща на общината [email protected], както и в деловодството на Община Смолян.

Докладна записка от Кмета на община Смолян, относно приемане на разчет за разходи на Община Смолян за 2023 година, с която може да се запознаете или изтеглите от следният PDF Файл.

Приложения към разчет за разходи на Община Смолян за 2023 година, с които може да се запознаете или изтеглите от следният ZIP Архив.