> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.03.2023

 УТ 000134
15.03.2023 год.

ДО
ИВАНКА К. ПОПОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.301.144, 67653.300.485, част от поземлен имот с идентификатор 67653.300.504 и част от поземлен имот 67653.300.505 местност „Рупцовото“, землище на гр. Смолян, с образуване на УПИ за жилищно строителство и УПИ за жилищно строителство и фотоволтаична електроцентрала.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх.Б. Димитров