> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

14.03.2023

УТ 000349
14.03.2023 год.

ДО
СТОЯНКА Н. АНДРЕЕВА
НАЙДЕН П. АНДРЕЕВ
ДИМИТЪР И. ИВАНОВ
МАРИЯ А. ДЕЛИМИХАЛЕВА
МАРИЯ И. АНДРЕЕВА
ВОЙЧО Я.ЯНЕВ
НИКОЛИНА А. ИВАНОВА
БОЙЧО Я. ЯНЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-014/01.02.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване в кв.5 /нов/ по плана на с.Габрица, общ. Смолян. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 14129.930.41 с образуване на нов УПИ I – 930.41 за жилищно строителство с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.5 по плана на с.Габрица, общ. Смолян. Предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразуваният УПИ.

Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх. Б. Димитров