> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

14.03.2023

 УТ 001805
14.03.2023 год.

ДО
ВЕЛИЧКО Т. КОСТАДИНОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-025/02.02.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план -план за регулация и план за застрояване в кв.24 по плана на с.Полковник Серафимово. Урегулиране на част от имот с кадастрален № 135 с образуване на три нови УПИ: XV – 135; XVI – 135 и XVII – 135 с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Заличаване на УПИ озеленяване. Предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразуваните УПИ в кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх. Б. Димитров