> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.03.2023

 УТ 001805
14.03.2023 год.

ДО
ВЕЛИЧКО Т. КОСТАДИНОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване в кв.24 по плана на с.Полковник Серафимово. Урегулиране на част от имот с кадастрален № 135 с образуване на три нови УПИ: XV – 135; XVI – 135 и XVII – 135 с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Заличаване на УПИ озеленяване. Предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразуваните УПИ в кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх.Б.Димитров