> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.03.2023

УТ 003 385
14.03.2023 год.
ДО
РУСКА К. ПАПУЧАРОВА
ДЕЧО Т. ЧАКЪРОВ
ЕЛЕНА Т. БАНКОВА
ДЕЧО И. ЧАКЪРОВ
АНАСТАС И.ЧАКЪРОВ
ЕЛЕНА Х. ГИЕВА
СТОЙЧО Д. ХУБЧЕВ
РУСА С. БУСЕВА
АНДОН С. ТУНЕВ
РАДКА И. КЕХАЙОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ III-10.454, УПИ I-500 и УПИ II-498 с образуване на нов УПИ I-454, 119- за жилищни нужди , УПИ II-113 за жилищни нужди и УПИ за озеленяване в кв.3в по плана на с.Полковник Серафимово,общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх.Б. Димитров