> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

08.03.2023

ОБЯВА
От Васка И. Ганзурова


На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ- озеленяване в кв.87 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.

Общественото обсъждане ще се проведе от 17:30 часа на 13.03.2023 год. на ул.“24 ти май“ №15, гр.Смолян, кв.Райково.