> Начало > Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смоля > НОВ ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯ

НОВ ПРИЕМ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН"

28.02.2023

   

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Във връзка с изпълнението на един от важните проекти за подмяна на неефективните отоплителни уреди с ефективни такива, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ Ви уведомяваме, че след проведените обществени поръчки са формирани икономии. Поради големия интерес за участие в проекта, Община Смолян отправи искане за допълнително финансиране от Управляващия орган на ОПОС.

Във връзка с горе изложеното и постигането на максимална ефективност от изпълнението на проекта, Община Смолян обявява нов прием на заявления за участие в проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

Заявлението за участие, ведно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Всички домакинства на територията на община Смолян могат да подадат заявление за участие. Документите могат да бъдат подадени в деловодството на Община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: [email protected].

Допустими кандидати са домакинства, които към настоящия момент се отопляват с уреди на дърва и/или въглища. Изискуемите документи за кандидатстване са:

  • Заявление по образец и Специализиран въпросник;
  • Документ за собственост на жилището. ( Нотариален акт, договор за покупко-продажба).
    Важно - Ако правото на собственост се основава на реализирано право на строеж, следва да се представи не само документ, удостоверяващ наличието на отстъпено право на строеж, но и документ, удостоверяващ, че то е надлежно упражнено: документ за въвеждане в експлоатация на основание чл.177, ал.2 или 3 от ЗУТ, удостоверение по чл.202, ал. 1 от ЗУТ, удостоверение по § 16, ал.1 или § 127, ал.1 от ЗУТ или друг еквивалентен документ, удостоверяващ право на собственост въз основа на реализираното право на строеж.

Заявленията получени от настоящият прием ще бъдат разглеждани извън досега приетите и ще бъдат на отделно класиране. Приоритетно ще бъдат финансирани заявленията подадени до 07.05.2021 г..

Краен срок за подаване на заявления за участие 28.04.2023 г.

Образеца на заявление за участие може да изтеглите от прикачения WORD Файл

Договор с Крайни получатели за подмяна на уреди за битово отопление може да изтеглите от прикачения PDF Файл

Подробна информация за проекта на адрес:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2479

Подробна информация за процедурата на адрес:
http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/1


С уважение,

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН