> Начало > Е-Община > ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНА СМОЛЯН, КАТО ДОСТАВЧИК
НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

ОБЩИНА СМОЛЯН

MUNICIPALITY OF SMOLYAN

 Седалище и адрес

гр. Смолян, бул. „България“ № 12

Bulgaria,  4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd

Данни за кореспонденция, телефон, електронен адрес и интернет страница с интерфейс за електронна кореспонденция

гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 12, България

Bulgaria,  4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd

 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26

e-mail: [email protected], www.smolyan.bg

Актуален и действащ телефон, на който потребителят би могъл да получи информация за предоставяната услуга, консултация и помощ за необходимите действия, които трябва да предприеме за получаване на услугата

Център за информация и услуги за гражданите

·  0301/67660 – Гише № 1 – Деловодство;

·  0301/67660 – Гише № 2 – Гражданска регистрация и административно обслужване;

·  0301/67660 – Гише № 3 – Каса на общински имоти;

·  0301/67638 – Гише № 4 – Устройство на територията;

·  0301/67620 – Гише № 5 – Местни приходи;

·  0301/67620 – Гише № 6 – Каса на местни приходи;

·  0301/62366 и 0301/62492 – Офиси на местни приходи.

Уникален идентификатор

ЕИК BG000615118

Банкови сметки

Линк

Контрол върху дейността на доставчика на електронни услуги се осъществява от:

1. Общинският съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА - Кметът на общината внася в общинския съвет отчет за изпълнението на актовете на общински съвет два пъти годишно;

2. Областният управител, съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА -  Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго;

3. Прокурорът, съгласно чл. 16, ал. 1 от АПК - Прокурорът следи за спазване на законността в административния процес, като:

3.1.  предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове, споразумения, административни договори и съдебни актове;

3. 2. в предвидените в АПК или в друг закон случаи участва в административни дела;

3.3. започва или встъпва във вече образувани по този кодекс производства и когато прецени, че това се налага от важен държавен или обществен интерес.

Информация за подаване на предложения, сигнали и жалби

 

Община Смолян създава, поддържа и развива различни канали за обратна връзка с клиентите чрез:

1. пощенски кутии за сигнали срещу корупция в сградата на Община Смолян -  гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 12, България;

2. кутия за сигнали, жалби и предложения на гражданите в сградата на Община Смолян;

3. възможност за запитване в сайта на Община Смолян www.smolyan.bg;

4. подаване на предложения, сигнали и жалби по електронна поща: e-mail:[email protected];

5. Център за информация и услуги за гражданите;

6. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ);

7. Системата за обмен на електронни съобщения (СЕОС);

8. Е-система за обратна връзка за измерване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса от качеството на предоставяните услуги, посредством монтираните устройства в Центъра за информация и услуги на гражданите.

9. На телефон: 0301/62662 или факс: 0301/62426.

Ред за обжалване на действията и издадените актове на доставчика на електронни услуги:

1. Съгласно чл. 45 от ЗМСМА актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.

2. Съгласно чл. 15 от АПК страни в административния процес могат да бъдат административният орган, прокурорът и всеки гражданин или организация, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт или от съдебното решение или за които те биха породили права или задължения.

3. Съгласно чл. 18а от АПК исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги по електронен път по реда на Закона за електронното управление съответно по Закона за съдебната власт, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс или по друг начин, оповестен от съответния орган на Интернет страницата му.

Административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, осигуряват техническата възможност исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях да се подават по електронен път по реда на Закона за електронното управление в производствата пред административен орган или съответно по електронен път по реда на Закона за съдебната власт в производствата пред съд.

Когато жалбата или протестът се подават по електронен път чрез органа, издал оспорвания акт, те се подават по реда на Закона за електронното управление, като в тридневен срок от изтичането на сроковете за оспорване от останалите лица органът изпраща на съда жалбата или протеста заедно със заверено копие от цялата преписка по издаването на акта, като уведомява подателя за това. Ако органът не изпълни задължението си, копие от жалбата или протеста могат да се подадат до съда по електронен път по реда на Закона за съдебната власт, като съдът изисква преписката служебно от органа, издал акта.

Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации.

Информация и данни за кореспонденция, включително телефон, електронен адрес на кметовете на кметства и кметските наместници на територията на общината

Кметове и кметски наместници в Община Смолян – линк

Друга информация, предвидена в нормативен акт

Работно време на Община Смолян и всички бюджетни структури към нея

от 08:30 ч. до 12:00 ч.

от 12:30 ч. до 17:00 ч.

с обедна почивка

от 12:00 ч. до 12:30 ч.

Работно време на Центъра за информация и услуги за гражданите без прекъсване

от 08:30 ч. до 17:00 ч.

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

КОНТАКТИ И ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

4700 Смолян, бул. „България“ № 12

тел. 0301/676 66 и 0301/626 62

 

БЛАНКА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА, ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ И СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

Информация и записване при техническия сътрудник на посочените телефони и е-майл адрес: [email protected] за изпращане на попълнената бланка.

 

МАРИН ЗАХАРИЕВ – ЗАМ. - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

КОНТАКТИ И ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

4700 Смолян, бул. „България“ № 12

тел. 0301/676 17 и 0301/676 74

e-mail: [email protected]

 

БЛАНКА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА, ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ И СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

Информация и записване при техническия сътрудник на посочените телефони и е-майл адрес: [email protected] за изпращане на попълнената бланка.

 

ИНЖ. МАРИАНА ЦЕКОВА – ЗАМ. - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

КОНТАКТИ И ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

4700 Смолян, бул. „България“ № 12

тел. 0301/676 17 и 0301/676 74

е-mail:  [email protected][email protected]

 

БЛАНКА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА, ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ И СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

Информация и записване при техническия сътрудник на посочените телефони и е-майл адрес: [email protected] за изпращане на попълнената бланка.

 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ – СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН

КОНТАКТИ И ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

4700 Смолян, бул. „България“ № 12

тел. 0301/676 71

е-mail: [email protected]

 

БЛАНКА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА, ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ И СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

Информация и записване при техническия сътрудник на посочените телефони и е-майл адрес: [email protected] за изпращане на попълнената бланка.