> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

На 16.02.2023 г. от 10.00 ч. в Кафе „МОКА“ с адрес бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ II- Училище за художествени занаяти ,част от УПИ II-За озеленяване и част от УПИ III-За озеленяване (урегулиране на ПИ 67653.934.317),кв.234 по плана на гр.Смолян,община Смолян “.ПИ 67653.934.317 се обособява в самостоятелно УПИ, отредено за жилищно строителство. Предвижда се урегулиране на съществуващ стопански път,който е разкрит на място и който достига до ПИ 67653.934.317.Стопанският път попада в част от УПИ II- Училище за художествени занаяти и част от УПИ II-За озеленяване.