> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

03.02.2023

На 16.02.2023 г. от 10.00 ч. в Кафе „МОКА“ с адрес бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-85,част от УПИ VIII-Oзеленяване и частична промяна на улична регулация от о.т.1034 до о.т. 1028 ( в рамките на ПИ 67653.914.31,част от ПИ 67653.914.51 и част от ПИ 67653.914.456 ) , кв.73 по плана на кв.Горно Смолян ,община Смолян“ . С предложението за промяна на ПУП се предвижда разширение на ПИ 67653.914.31, УПИ VII-85 , кв.73 в посока юг , като в зоната има терени предвидени за озеленяване .