> Начало > Саниране на жилищни сгради > НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

26.01.2023

Сгради в режим на етажна собственост, за които има регистрирано Сдружение на собствениците, не е необходимо да се пререгистрират.

В случай, че има промяна в собствеността на апартамент и/или председателя и/или членовете на УС и/или процентите на участие в сдружението, е необходимо сдружението да се актуализира.

 

1.Образци на документи за Създаване на Сдружение на собственици


01) Домова книга - вярно и точно попълнена с кв.м. апартамент, кв.м. изба, кв.м. таван и %, три имена на собственика/собствениците, съгласно документ за собственост; или имена на наследниците – съгласно удостоверение за наследници;

02) Покана за провеждане на общо събрание на етажна собственост - копие, заверено „Вярно с оригинала“ - в случай на повече от един вход, поканата се съставя за всеки вход - приложение №1;

03) Протокол за поставяне на поканата - копие, заверено „Вярно с оригинала“ – в случай на повече от един вход, протоколът от залепване на поканата се съставя за всеки вход - приложение №2;

04) Протокол от общото /учредително/ събрание на етажна собственост -  съдържащ решения съгласно указанията – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис приложение №3;

05) Проект на Споразумение за създаване на сдружение – заверено копие със заверка „Вярно с оригинала“ приложение №4;

06) Справка за собственик на самостоятелен обект /ССО/ за цялата сграда - оригинал приложение №6;

Забележка: В приложения №3, 4 и 5 - в колоната с имена на собствениците се изписват имената на всички собственици, съгласно документ за собственост.

 • В случай, че ССО е починало лице, в горепосочените приложения се изписват имената на всички наследници и се прилага Удостоверение за наследници (копие, заверено “Вярно с оригинала”);
 • Ако ССО упълномощава да го представлява друг собственик е необходимо да представят Пълномощно, което НЕ Е необходимо да е нотариално заверено.

07) Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (председателя и двамата членове);

08) Удостоверение от Агенцията по кадастър, съдържащо информация за броя на самостоятелните обекти и идентификационния номер на имота – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис;

09) Официален документ, съдържащ информация за вид строителство на сградата, година на построяване, етажност и брой на самостоятелните обекти – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис;

10) Пълномощни – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис, (ако е приложимо);

11) Удостоверения за наследници – копия, заверени „Вярно с оригинала“ и подпис (ако е приложимо).

Относно пълномощните – НЕ СЕ ИЗИСКВА НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА !!!

 • Един наследник може да даде пълномощно на друг наследник да го представлява и подписва – пълномощно 1
 • Един собственик може да даде пълномощно на съсед, за да го представлява и подписва – пълномощно 2
 • Едно лице може да представлява най-много трима собственици

 

2. ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ


Обследването за енергийна ефективност и изготвянето на сертификат за енергийни характеристики на сградата, както и обследването за установяване на техническите характеристики и изготвянето на технически паспорт се извършват от оторизирани фирми, публикувани на страницата на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), в Регистър ЗЕЕ, вписани фирми в регистъра по чл. 44 ал. 1, които можете да разгледате на следния линк: https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

ОТ ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ СЛЕДВА ДА ПОЛУЧИТЕ:

2.1.ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (два оригинални екземпляра), които включват:

 • Доклад за енергийна ефективност – на хартиен и електронен носител;
 • Резюме на доклада - на хартиен и електронен носител;
 • Сертификат за енергийни характеристики - на хартиен и електронен носител;
 • Декларация за липса на обстоятелства по чл. 43, ал. 4 и 6 от ЗЕЕ;
 • Приемо-предавателен Протокол по чл. 22, ал.3.

Съгласно чл. 23 от Наредба № Е-РД-04-2 от 16 декември 2022 г. собствениците на сградите следва да предоставят пред Агенцията за устойчиво и енергийно развитие следните документи:

 • Резюме на доклада – копие на хартия, заверено вярно с оригинала;
 • Резюме на доклада – в excel на CD или USB флаш памет;
 • Доклад за енергийна ефективност – в word на CD или USB флаш памет;
 • Сертификат за енергийни характеристики – копие на хартия, заверено вярно с оригинала;
 • Декларация за липса на обстоятелства по чл. 43, ал. 4 и 6 от ЗЕЕ – оригинал на хартия;
 • Приемо-предавателен Протокол по чл. 22, ал.3 - копие на хартия, заверено вярно с оригинала.

Гореописаните документи се изпращат с придружително писмо по поща или куриер (с искане за обратна разписка) на следния адрес:
1000 София
До Изпълнителния директор на АУЕР
ул. „Сердика“ 11
Тел. (02) 915 4010
Факс: (02) 981 5802

ВАЖНО!
Един оригинален екземпляр на обследването за енергийна ефективност (доклад, резюме и сертификат), следва да се представи в общината към заявлението за участие по процедура – на хартия и с електронния файл, получен от фирмата изпълнител.

Вторият оригинален екземпляр остава за сдружението!

2.2. ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (два оригинални екземпляра), които включват:

 • Доклад за техническо обследване - хартиен и електронен носител;
 • Tехнически паспорт - хартиен и електронен носител.

Съгласно бл. 15 и чл. 16 от Наредба № 5 ОТ 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, собствениците на сградите следва да представят двата оригинала на техническия паспорт в общината със заявление по образец до гл. архитект за регистриране, като след регистрация единия оригинал остава в общината, а другия се връща на собствениците.

ВАЖНО!
Към заявлението за участие по процедурата се прилагат:

 • Копие на регистрирания технически паспорт, заверено вярно с оригинала, с електронния файл, получен от фирмата изпълнител;
 • Оригинал или Копие, заверено вярно с оригинала на доклада за техническото обследване, с електронния файл, получен от фирмата изпълнител.

 

3. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН


За кандидатстване по Програмата, председателят на Сдружението на собствениците внася Заявление за участие (приложение №4 - оригинал) с необходимите приложени документи не по-късно от 10.05.2023 г. на адрес: гр. Смолян, бул. „България“ №12, в Деловодство на Общинска администрация – Смолян от 08:30-17:00 ч. всеки работен ден.

Към Заявлението се прилагат:

01) Удостоверение за регистрация на сдружението по чл. 46а от ЗУЕС - копие, заверено „Вярно с оригинала;

02) Документ за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала”;

03) Справка за ССО - оригинал - приложение №5;

04) Покана за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“ 

- при 100% участие приложение №6

- при под 100% участие приложение №6

05) Протокол за поставяне на поканата за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“ приложение №7 ;

06) Протокол от общото събрание на СС – копие, заверено „Вярно с оригинала“, съдържащ решения за участие:

ВАЖНО! На приложение №8 се извършва нотариална заверка на подписа на Управителя под протоколните решения.

Забележка: В приложения №5 и 8 - в колоната с имена на собствениците се изписват имената на всички собственици, съгласно документ за собственост.

 • В случай, че ССО е починало лице, в горепосочените приложения се изписват имената на всички наследници и се прилага Удостоверение за наследници (копие, заверено “Вярно с оригинала”);
 • Ако ССО упълномощава да го представлява друг собственик е необходимо да представят Пълномощно, което НЕ Е необходимо да е нотариално заверено.

Когато в сдружението не членуват всички собственици, се прави ново събрание и към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС. В този случай се подават допълнително и следните приложения:

- Покана за свикване на общо събрание на собствениците – копие, заверено „Вярно с оригинала“- приложение № 10;

- Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собствениците – копие, заверено „Вярно с оригинала“ - приложение №11;

- Протокол от общо събрание, подписан от председателя на управителния съвет (управителя) - приложение №12;

07) Доклад от обследване за енергийна ефективност, съгласно действащата нормативна база за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, вкл. Сертификат и Резюме – по начин описан в т. 2.1.

08) Технически паспорт и Доклад за техническо обследване, издадени съгласно действащата нормативна база за техническите паспорти на строежите - по начин описан в т. 2.2.

09) Декларация за държавни/минимални помощи /ако е приложимо/ приложение №3, тоест отнасят се за ССО, които извършват някоя от следните дейности:

- самостоятелните обекти в сградата се използват за извършване на стопанска дейност - независимо от предназначението на обекта (жилищно или стопанско), ССО упражняват стопанска/икономическа дейност в обекта си (като например: магазин, фризьорски салон и др.);

- самостоятелните обекти в сградата се отдават под наем - за жилищни или нежилищни цели (офис, ателие и др.);

- в самостоятелните обекти в сградата се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии;

- други стопански дейности, вкл. и тези, които не извършват стопанска дейност в момента.
В тези случаи, ССО се считат за получатели на минимална помощ и към тях следва да се прилагат условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

10) Пълномощни – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис /ако е приложимо/;

11) Удостоверения за наследници – копия, заверени „Вярно с оригинала“ и подпис /ако е приложимо/;

Относно пълномощните – НЕ СЕ ИЗИСКВА НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА !!!

 • Един наследник може да даде пълномощно на друг наследник да го представлява и подписва – пълномощно 1;
 • Един собственик може да даде пълномощно на съсед, за да го представлява и подписва – пълномощно 2;
 • Едно лице може да представлява най-много трима собственици

Сдруженията на собствениците подали пълния пакет от документи, който напълно отговаря на изискванията на процедурата, ще бъдат поканени за сключване на Партньорско споразумение.

 

4. ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ИСУН 2020

 

След сключването на Партньорското споразумение, Община Смолян в качеството си на водещ партньор ще извърши подготвителните действия (при активно участие и съдействие от страна на СС) и ще подаде проектното предложение чрез ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ (ИСУН 2020).

Срокът за кандидатстване по настоящата процедура е 17:00 ч. на 31.05.2023 г.

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НЯМА ДА ИМА ТЕЖЕСТ ПРИ ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОГРАМАТА!

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-етап I