> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

20.01.2023

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-001/06.01.2023 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ I - за стопански и производствени нужди, фотоволтаични инсталации и ТП, кв.41 по плана на с. Турян, община Смолян /в рамките на ПИ 73482.3.928/, с образуване на нови УПИ I - за стопански и производствени нужди, фотоволтаични инсталации и ТП, кв.41 по плана на с. Турян, община Смолян и УПИ…за стопански и производствени нужди, фотоволтаични инсталации и ТП, кв.41 по плана на с. Турян.

Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-002/10.01.2023 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ III-10.454, УПИ I-500 и УПИ II-498 с образуване на нов УПИ I-454, 119- за жилищни нужди , УПИ II-113 за жилищни нужди в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2. и УПИ за озеленяване в кв.3в по плана на с.Полковник Серафимово, общ.Смолян.

Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-003/10.01.2023 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ I- държавен /за поземлен имот с идентификатор 67547.501.1074/ с образуване на нов УПИ I-1074 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване –40%, плътност -60%, кинт 1.2. в кв.68, по плана на с. Смилян, общ.Смолян.

Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-004/10.01.2023 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ I – 249 и УПИ II-252 /за поземлени имоти с идентификатори 67653.913.375 и 67653.913.374/ с образуване на нов УПИ I – 374, 375 за жилищни нужди в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2. в кв.83, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-005/10.01.2023 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП– План за регулация на УПИ I-200554 по имотни граници /за ПИ с идентификатор 67653.922.410/ с преотреждане на същия в УПИ I- 922.410 в кв.115, по плана на гр.Смолян, кв. Райково.

Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-006/10.01.2023 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП– План за регулация и план за застрояване на част от УПИ II – за обществено обслужване /за поземлен имот с идентификатор 67653.918.314/ с образуване на нов УПИ …. – 314 за сграда със смесено предназначение в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 15 м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 3. в кв.12, по плана на гр.Смолян, кв.Смолян- ц. част.

Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян