> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗ

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

12.01.2023

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Т. В. Василева, с настоящ адрес: ул. „Родопи“ № 95, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, че на основание чл. 99б, ал. 3, във връзка с чл. 92, ал. 2 и ал. 3 и чл. 93 от Закона за гражданската регистрация и издадена Заповед № РД-0036/12.01.2023 г. на Кмета на Община Смолян е заличена адресната й регистрация по настоящ адрес.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на заповедта за заличаване не спира изпълнението й.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Смолян по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Екземпляр от Заповед № РД-0036/12.01.2023 г. г. на Кмета на Община Смолян може да бъде получен от заинтересованите лица чрез служителите от Приемна № 2 - ГРАО при Община Смолян или от интернет страницата на Община Смолян.