> Начало > Устройство на територията > ПРЕДСТОЯЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЯТ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПРЕДСТОЯЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЯТ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.12.2022

С Решение №955 от Протокол №38/25.08.2022 год. на Общински съвет Смолян е Одобрен Общ устройствен план на Община Смолян; част : Градоустройство; фаза : Окончателен проект.

Извършено е публикуване на горецитираното решение в Държавен вестник бр.75/20.09.2022 год.

Общински съвет Смолян с Решение №956 от Протокол №38/25.08.2022 год. е възложил на Община Смолян да организира и съдейства за изменението на Общия устройствен план.

Във връзка с гореизложеното моля, гражданите, собственици на поземлените имоти извън обхвата на действащия Общ устройствен план, но в близост до него, желаещи да им се включат в изменението на плана е необходимо до 09.01.2023 год. да депозират писмено до Община Смолян инвестиционно намерение, като представят скица на имот и документ за собственост.

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян