> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.12.2022

УТ 00 1520
05.12.2022 год.

ДО
НЕЛИ И. ПАСТООРС
АТАНАС Й. ТАШЕВ
СТЕФКА С. СТОЯНОВА
МАРИЯ А. ТАШЕВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-120/26.10.2022 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – 654, 653 с преотреждане на същия в УПИ II – 600 за жилищно строителство с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.31 по плана на гр.Смолян, кв. Г. Смолян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров