> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

02.12.2022

УТ 00 2565
02.12.2022 год.

ДО
АТАНАС С. СТОЯНОВ
АННА С. МУТАФОВА-САЗАНИДУ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на част от УПИ VIII – озеленяване и параклис, част от УПИ IV-276, част от УПИ III-277 и УПИ V – 275 /за поземлен имот с идентификатор 67653.924.168/ и образуване на нов УПИ V –275 за жилищни нужди в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване –420%, плътност 60%, кинт 1.2. в кв.34, по плана на гр.Смолян, кв. Устово.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

 

Гл. архитект
арх. Б. Димитров