> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

02.12.2022

УТ 000 424
02.12.2022 год.

ДО
ТАНЯ Г. МАРИНОВА
ВЛАДИСЛАВ Х. НЕДЯЛКОВ
РУМЯНА И. КАМЕНОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-108/24.10.2022 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 40748.11.47 с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ II–база за отдих с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.4 в местност „Имарет дере“, землище на с. Кутела с предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразуваният УПИ.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх. Б. Димитров