> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.11.2022

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на
обществено обсъждане на основание чл.127 ,ал.1 от ЗУТ
от ОБЩИНА СМОЛЯН

На 02.12.2022г. от 9.00ч. в стая 439, Община Смолян с адрес: гр.Смолян, бул.“България“№12, на основание чл.62, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ VI- озеленяване, гаражи и офиси, кв.217 по плана на гр. Смолян, община Смолян.