> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-116/11.11.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХХVI - обществено обслужващи сгради и офиси и УПИ ХХХVIII – за търговски и обслужващи дейности с присъединяване на поземлен имот с идентификатор 67653.934.254 към УПИ ХХХVIII – за търговски и обслужващи дейности и образуване на нов УПИ ХХХVIII – за търговски и обслужващи дейности в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 15 м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 3. в кв.11, по плана на гр.Смолян, кв.Смолян- ц. част.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-117/16.11.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ VIII – озеленяване и УПИ VII –85. Присъединяване на част от УПИ VIII – озеленяване към УПИ VII –85 и образуване на нови УПИ VII –за жилищно строителство и гаражи и УПИ VIII – озеленяване в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2. в кв.73, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-118/16.11.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ II – Училище за художествени занятия с образуване на нов УПИ … – 317 за жилищно строителство /за ПИ с идентификатор 67653.934.317/ в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2. Предвиждане на улична регулация през УПИ II- за озеленяване и УПИ III - за озеленяване в кв.234, по плана на гр.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-119/16.11.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ II- /за поземлен имот с идентификатор 67653.917.869/ с преотреждане в УПИ II – за сграда със смесено предназначение в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 15 м. озеленяване – 20%, плътност - 80%, кинт 3.0. в кв.243, по плана на гр.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-120/16.11.2022 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ VII-Учебен автомото полигон на СБА /за поземлен имот с идентификатор 67653.914.519/ с образуване на нов УПИ …519 – за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване –40%, плътност -60%, кинт 1.2. в кв.31, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян