> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

23.11.2022

УТ 00 1835
23.11.2022 год.

ДО
ВЛАДИМИР М. ХОДЖОВ
МАРИЯ М. ФРЕНКЕВА
ВАЛЕНТИНА М. ФРЕНКЕВА-БЕЛЧЕВА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.305 в местност „Станковица“, землище гр.Смолян, Община Смолян с образуване на УПИ за фотоволтаична електроцентрала и производствено-складова база със следните устройствени параметри – устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 2.5, озеленяване – до 20%.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх.Б.Димитров