> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

14.11.2022

ОБЩИНА СМОЛЯН - гр. Смолян, бул. България 12, тел. 0301/ 62662, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 14 от НПКПМДС и Заповед №ЧР01-1615/14.11.2022г.на кмета на Община Смолян,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „старши юрисконсулт“
в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

длъжностно ниво по КДА – Експертно ниво 6

С пълния текст на Обявлението можете да се запознаете в прикачения PDF файл