> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

11.11.2022

УТ 00 1311
11.11.2022 год.

ДО
ВАНЬОША Г. ЛИЛЯНОВ
ГЕОРГИ В. ЛИЛЯНОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ I-916.283 за жилищно-обществено обслужващи функции, гаражи и складове с присъединяване на част от ПИ с идентификатор 67653.916.469 и образуване на нов УПИ …за жилищни, обществено обслужващи функции, гаражи, складове автомивка и авторемонтна работилница в устройствена зона „Соп“ и височина на застрояването 12 м. озеленяване – 20%, плътност -70%, кинт 1.7 в кв.295, по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх.Б.Димитров