> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

11.11.2022

УТ 00 2796
11.11.2022 год.

ДО
ИВАН С. БОЮКЛИЕВ
БРАНИМИРА Ч. СТАЙКОВА
ГЕОРГИ И. БУЮКЛИЕВ
ГЕОРГИ Т. БУЮКЛИЕВ
ДАМЯН Т. БУЮКЛИЕВ
РУСКА И. БОЮКЛИЕВА
СТЕФКА И. БОЮКЛИЕВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХХVI - обществено обслужващи сгради и офиси и УПИ ХХХVIII – за търговски и обслужващи дейности с присъединяване на поземлен имот с идентификатор 67653.934.254 към УПИ ХХХVIII – за търговски и обслужващи дейности и образуване на нов УПИ ХХХVIII – за търговски и обслужващи дейности в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 15 м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 3. в кв.11, по плана на гр.Смолян, кв.Смолян- ц. част.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров/