> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.10.2022

На 28.10.2022 г. от 12.00 ч. в „Кафе“ в сградата на Община Смолян с адрес гр. Смолян, бул.“България“№12 , Тодор П. Петканов ще проведе обществено обсъждане относно: Проект за изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ XV-217 – За озеленяване, за поземлен имот/ ПИ/ с идентификатор 67653.918.217 с преотреждане в УПИ ХVIII-918.217-жилищно застрояване, кв.16 по плана на гр. Смолян ц.ч.